NorthVille Healthcare Center

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

NorthVille
Healthcare Center

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนอร์ทวิลล์ เป็นศูนย์ดูแลผู้สุงอายุที่มีแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด ห้องพักที่มีความสวยงาม สะดวกสบาย ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงสภาพร่างกายของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ห้องพักที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและเหมาะสม ห้องน้ำมีการออกแบบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ทางเดินมีราวจับรอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยและช่วยเรื่องการฟื้นฟูไปในตัว รอบอาคารแวดล้อมด้วยต้นไม้สีเขียว มีสวนลอยฟ้าให้เติมเต็มความสุขระหว่างพักอาศัย และช่วยการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการการดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care) การทำกิจกรรมกลุ่มระหว่างวัน เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ อาทิ กิจกรรมเพื่อการกระตุ้นการทำงานของสมอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น

Room Type

Beyond The Finest Care

ที่สุดความใส่ใจ มาตรฐานใหม่ของการดูแล